کافه کادو

 > 

تولیدکنندگان

 > 

زیما

  

زمینه فعالیت :

زیما

گروه هنری زیما از سال 1391 فعالیت هنری خود را ابتدا با آثارچوبی آغاز کرد و از سال 1393 حرفه ی سفال و سرامیک نیز به فعالیت هنری زیما اضافه شد.هنرمندان / برندهای مشابه

گروه طراحی جامخانه

کاف

گروه هنری گُدار

ابریشم کالکشن

بهزاد آرت

مثلث

 > 

تولیدکنندگان

 > 

زیما

درباره کافه کادو